Mangfold

Kilderessurs: forskning.no

 En litt annerledes måte å finne spennende og aktuelle emner og problemstilinger på er å bruke hjemmesidene til  forskning.no .  Her legges det ut popularisert, men samtidig også kvalitetssikret beskrivelse av nyere norsk/nordisk forskning innenfor et vidt spekter av temaer og emner.  En vil finne stoff her som dekker alle hovedområdene innenfor læreplanen for Sosiologi og sosialantropologi.

Først litt om nettstedet:

forskning.no  er nordens største nettbaserte kanal for formidling av norsk og internasjonal forskning .  

forskning.no består av nyheter, bakgrunnsstoff, faktainformasjon og multimediapresentasjoner om de fleste temaer som berøres av forskning.

forskning.no eies av Foreningen for drift av forskning.no, som drives på non-profit basis. Nettstedet blir drevet etter Redaktørplakaten og andre journalistiske prinsipper

I dag er det 72 forsknings- og utdanningsinstitusjoner som er med i samarbeidet. Se liste her Disse kan også sende inn stoff, som vurderes og redigeres, og som merkes tydelig med institusjonen som avsender.

Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som er medlem av forskning.no kan sende inn bidrag som redaksjonen vurderer for publisering på forskning.no. Slike bidrag skrives av kommunikasjonsmedarbeidere og journalister ansatt i informasjonsavdelingene. forskning.no overtar redaktøransvaret for disse artiklene og redigerer etter egne journalistiske vurderinger. Artikler innsendt av medlemmene er tydelig merket i byline med navn og institusjon, og med håndtrykksymbol på forsida.

forskning.no ønsker å være engasjerende og nysgjerrighetsvekkende, fungere som en ressursbank for brukerne, og gi ny innsikt og forståelse.

Forskning.no har en ansvarlig redaktør/daglig leder, og et styre med styreleder,  alle med bakgrunn fra forskning og universitet/høyskoler.

Nettstedets innhold:

Hvis vi som eksempel velger læreplanens hovedområde, Fordeling av goder (Kapitlene 12 – 15), er det nok særlig hovedkategoriene samfunn og helse som er mest relevante. Men det må igjen understrekes at forskning.no dekker alle læreplanens hovedområder!  Hvis vi for vår del åpner boksen for samfunn finner vi mange aktuelle emneområder, og hvis vi åpner slike dukker det opp beskrivelse av nyere forskning på spennende temaer/problemstillinger. Vi kan finne mye spennende materiale innenfor emner som arbeid, barn og ungdom, hus og hjem, kjønn og samfunn, skole og utdanning, sosiologi, sport, velferdsstat og økonomi. Hver av disse kategoriene har igjen egne underkategorier.

Går en inn på hovedkategorien helse  -  http://www.forskning.no/helse -

vil vi finne underkategorier som viser nyeste forskning innen alkohol og narkotika, forebyggende helse, mat, overvekt, røyking, sex, trening og søvn.

En finner en masse faglig relevante, og også spennende emner og problemstillinger her. Scroller en litt rundt, ser en virkelig temamangfoldet – og også mulighetene. Til de fleste forskningsrapportene er det også et tillegg med leserkommentarer. Mange av disse kan også gi nyttig informasjon – og ideer til videre arbeid.

Hvordan arbeide med forskningsstoffet?

Vi lærere har alle våre egne – og forskjellige måter å legge opp undervisningen på. Og arbeid med forskning.no gir muligheter for mange forskjellige typer opplegg: Valg av emne(r), problemstillinger, - individuelt og/eller gruppebasert arbeid. Det er også muligheter til å differensiere oppleggene: Elever kan 1: Referere hovedinnhold/hovedfunn, 2:I tillegg finne andre tall og informasjon om problemstillingen (fra ssb.no  - eller fra organer/forskningsinstitusjoner som arbeider med problemstillinger innenfor temaet elevene arbeider med), 3: Lage personlige vurderinger basert på innsamlet materiale.  

Ser en på kategorien under samfunn: Skole og utdanning, så finnes det mye spennende ny forskning. Et lite utvalg av forskningstitler/problemstillinger: Skolen reduserer ikke forskjeller, Nettverk styrer valg av studier, Er det lov å være flink?,  Mer praktisk matte i skolen?, Ingen medfødt forskjell, Elevkultur avgjør læring, Fars jobbutsikter teller.  

Velger en kategorien Hus og hjem, dukker det opp en menge forskjellige forskningstitler. Et lite utvalg: Mer fattigdom blant barnefamiliene, Barn i klasseoppdragelse, Klasse avgjør omsorgsløsning, Ikke så likestilt likevel, Kystsamfunn mister ungdom, Velger seg Finnmark (Kvinner som velger å flytte til Finnmark), Helseforskjeller i Oslo, Kvinnelig balansekunst (kvinner – jobb/privatliv).

Går en inn på hovedkategorien helse  -  http://www.forskning.no/helsevil vi finne underkategorier som viser nyeste forskning innen alkohol og narkotika, forebyggende helse, mat, overvekt, røyking, sex, trening og søvn.  

Slik finnes det altså en mengde områder og temaer. Et minus ved nettstedet er at temainndelingen ikke alltid virker helt logisk gjennomført. Ser en f.eks etter stoff om fattigdomsproblemet i Norge, vil en finne relevante rapporter/problemstillinger innenfor kategoriene Velferdsstat: Fattige familier fortsatt fattige.  Økonomi: Den nye arbeiderklassen, Fattigdom avler materialisme, Skam tvinger fattige i isolasjon.  Hus og Hjem: Mer fattigdom blant barnefamiliene.

Stoffomfanget – og emnevariasjonen - er egentlig helt enorm. Ønsker en  timer eller to med ”faglige pusterom” – stoff som kan pirre nysgjerrigheten for samfunnsfaglige temaer, uten at de kanskje er direkte faglig relevante, - kan kategorien Meninger ha mange spennende!

Lykke til!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenker

Forskning.no

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider