Mangfold

Oppsummering kapittel 9

  • Næringsstrukturen deles vanligvis i tre deler: primærnæring, sekundærnæring og tertiærnæring
  • Rundt 3 % av de sysselsatte befinner innenfor primærnæringene. Jordbruk, skogbruk og fiske var de viktigste næringene før Norge ble industrialisert, og ga mat og inntekter til store deler av befolkningen.  Etter den andre verdenskrigen er antall gårdsbruk i Norge sterkt redusert. På samme måte har vi i dag også langt færre sysselsatte knyttet til skogbruk og fiske. Men selv om det er blitt færre fiskere, er fangstmengdene store, og Norge er blant de ledende fiskerinasjonene i verden.
  • Sekundærnæringene er næringer som industri, olje- og gassutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning og bygge- og anleggsvirksomhet. Disse næringene sysselsetter rundt 21 % av arbeidstakerne.
  • Tertiærnæringene kan vi også kalle servicenæringer, og de omfatter ulike yrker innenfor service- og tjenesteyting.  Her finner vi både dem som jobber med privat og med offentlig tjenesteyting. Omtrent 75 % av de sysselsatte arbeider innenfor tertiærnæringene.
  • Vi kan også skille ut en egen gruppe innenfor tertiærnæringene: de som samler, bearbeider og formidler informasjon. Dette kaller vi kvartærnæringene, og det er en gruppe som har vokst mye de siste årene. Økningen innenfor denne sektoren viser hvorfor vi gjerne omtaler dagens samfunn som informasjonssamfunnet.
  • Arbeidslivet kan dekke flere behov.  Et lønnsarbeid kan blant annet gi deg økonomisk frihet. For mange arbeidstakere er det sosiale aspektet vel så viktig, og vi mennesker har også et behov for selvrealisering. Arbeidet er også med på å strukturere hverdagen vår.
  • På få tiår har kvinner gått fra hovedsakelig å være hjemmeværende til å bli lønnsmottakere. Stadig flere kvinner høyere utdanning, og i dag er det flere kvinner enn menn som studerer på høyskoler og universiteter.
  • Samtidig tar mennene mer ansvar hjemme, spesielt når det gjelder omsorg for barn. Kvinnene konkurrerer derfor i større grad enn før med menn om høytlønnede og attraktive stillinger på arbeidsmarkedet.
  • Men de fleste lederposisjoner, spesielt i privat sektor, er fortsatt besatt av menn. I tillegg er gjennomsnittslønnen høyere for menn enn for kvinner. Og vi kan fortsatt snakke om kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.
  • Veksten i tertiærnæringene og fremveksten av tjenestesamfunnet har gitt en rekke nye arbeidsplasser. Både i Norge og andre vestlige land er de nye jobbene i stor grad besatt av kvinner.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider