Mangfold

Sammendrag kapittel 8

  • For 10 000 år levde vi i det vi kaller jeger- og sankersamfunn. Folk levde som nomader fordi det var tilgangen på mat som bestemte hvor de kunne oppholde seg. Det var først og fremst familiebånd som holdt menneskene sammen i små samfunn og grupper. Det kunne være snakk om noen hundre personer som delte seg i mindre grupper for å jakte og sanke i ulike områder.
  • For omtrent 10 000 år siden begynte mennesker i Midtøsten å dyrke jorda og holde husdyr. Vi ser en langsom utvikling mot mer bofaste og større samfunn. I perioden fra 7000 til 3000 f.Kr. eksisterte det en type samfunn vi kaller hortikulturelle samfunn. Jordbrukssamfunnet hadde sin hovedperiode fra 3000 f.Kr. til 1700–1800 e.Kr.
  • Oppfinnelsen av dampmaskinen og andre teknologiske nyvinninger lå til grunn for utviklingen av industrisamfunnet. I løpet av 1800-tallet ble handelen med varer, tjenester, arbeid og kapital frigjort og vokste dramatisk i takt med den teknologiske utviklingen.
  • Industrisamfunnet er et produksjonssystem som er organisert rundt store industrielle enheter som masseproduserer varer. Få av innbyggerne driver i primærnæringer som jordbruk, fiske, skogbruk og fangst. De fleste arbeider i bygge- og industrivirksomhet (sekundærnæringer) og i servicenæringer, for eksempel med handel, transport, hotell, restaurant, bank eller helsearbeid (tertiærnæringer).
  • I 1970- og 1980-årene ble det mer og mer snakk om at det industrielle samfunnet var erstattet av det postindustrielle samfunnet. Kjennetegnet på denne samfunnstypen er at kunnskap og informasjon er blitt stadig viktigere drivkrefter i den økonomiske utviklingen, og at tradisjonell industri blir bygd ned.
  • Vi kan si at det har vært tre store endringsprosesser i verden. De to første var framveksten av jordbrukssamfunnet og industrisamfunnet. Den tredje store endringen kom med informasjonsteknologien, og den forandret samfunnet på en nokså dramatisk måte. I dette samfunnet er teknologi en svært viktig drivkraft i samfunnsutviklingen, og det har vært en sterk teknologisk utvikling som har lagt grunnlaget for det postindustrielle samfunnet som nå vokser fram.
  • Betegnelsen kunnskaps- og informasjonssamfunnet sier noe om at produksjonen av varer og tjenester er basert på en høyt utdannet befolkning, og at mye av det som produseres, er det vi kaller informasjon.
  • Det skjer store forandringer i arbeids- og produksjonslivet, og nye yrker og arbeidsmåter vokser fram. Vi ser at ny produksjonsteknologi avløser samlebåndsprinsippet i industrisamfunnet. Ny produksjonsteknologi og automatisering gjør at den masseproduksjonen som bygde på samlebåndsprinsippet og ufaglært arbeidskraft, spiller en stadig mindre rolle for sysselsettingen. Digitaliseringen i samfunnet fører til store endringer.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider