Mangfold

Sammendrag kapittel 6

 • Kulturbegrepet kan defineres på ulike måter. En definisjon av begrepet er at kultur er de tanker, kunnskaper, trosformer og ferdigheter mennesker har tilegnet seg som medlemmer av et samfunn, og som overføres, ofte i en noe forandret form, fra generasjon til generasjon.
 •  Kultur er nær knyttet til begrepet identitet. Opp gjennom oppveksten utvikles identiteten vår, de trekkene vi gjerne opplever som personligheten. Identitet dreier seg om vår selvoppfatning, hva som er ekte og typisk for en person. Hvis identiteten er knyttet til det å tilhøre en folkegruppe, bruker vi begrepet etnisitet.
 • Vi kan ikke bruke det norske samfunnet som målestokk i en sammenligning med andre samfunn og bedømme andre kulturformer og atferdsmønstre ut fra våre egne normer. Bruker vi et slikt perspektiv, kan andre kulturer lett fremstå som mindreverdige. Vi må med andre ord unngå det vi kaller etnosentrisme, som betyr at en vurderer andre samfunn ut fra sitt eget. Etnosentrisme er altså å bruke sitt eget samfunn som målestokk for andre samfunn slik at de andre fremstår som underlegne.
 • Litt forenklet kan vi si at kulturrelativisme på mange måter er det motsette av etnosentrisme. Kulturrelativisme er læren om at ulike samfunn har sin egen kulturelle logikk, og at det ikke er mulig å forstå et samfunn og innbyggerne der tilfredsstillende uten å kjenne denne logikken.
 • Et kjennetegn ved vår moderne kultur, til forskjell fra andre kulturer, er individualismen. Med individualismen mener vi et syn på individet som et fritt, handlende og kreativt vesen med bestemte rettigheter.
 • Kulturer er varige og stabile, men er også i stadig endring. Kultur overføres fra generasjon til generasjon, men gjerne i en litt endret form.
 • Noe av det som kjennetegner utviklingen i verden de siste tiårene, er globalisering. Med globalisering mener vi utviklingstrekk som har ført til at større deler av verden trekkes inn i verdensomspennende prosesser på flere områder, som politikk, økonomi, kultur, religion, sosiale forhold, kommunikasjon og informasjon. Kreolisering er en innfallsvinkel på kulturell globalisering, som innebærer at nye kulturelle blandingsformer oppstår når ulike tradisjoner møtes.
 • Familien er en universell ordning og utgjør som regel en bosetningsgruppe. I andre kulturer kan det være vanlig barna bor sammen med foreldrene sine også etter at de har stiftet sin egen familie. Det er også vanlig at de er underordnet deres autoritet.
 • Det er forholdsvis få steder at storfamilien er den alminnelige familieformen, men den er vanlig blant annet i jordbrukssamfunn.
 • Vi kan skille mellom patrilineære og matrilineære storfamilier. I patrilineære samfunn overføres avstamning og arvefølge gjennom menn, i matrilineære samfunn skjer det gjennom kvinner.
 • Samene er et folk som lever i Norge, Sverige, Finland og Russland. Den største samiske befolkningen, omtrent 40 000, finner vi i Norge. Samenes land, Sápmi, strekker seg fra Kolahalvøya i Russland til Engerdal i Norge og Idre i Sør-Sverige.
 • Samer er et urfolk og en etnisk minoritet i Norge. En del mener at innvandrere bør oppgi sin kultur og «bli norske». Det er det vi kaller assimilasjon.
 • Integrering består i gjensidig tilpasning, å innlemme noe i sin helhet.
 • En tredje tilpasningsform er segregering, eller atskillelse. Et eksempel på en offentlig segregeringspolitikk, apartheidregimet, hadde vi i en periode i Sør-Afrika, hvor de hvite blant annet hadde egne boområder og egne skoler.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider