Mangfold

Klassekultur og sosial reproduksjon

I dokumentet i lenka finner du en rapport skrevet av Kari Stefansen som heter "Foreldreskap i småbarnsfamilien/Klassekultur og sosial reproduksjon". Åpne dokumentet i lenka nedenfor og les sidene 75 og 76 (En kort oppsummering). Svar så på spørsmålene.

 

Oppgaver

  1. Hva mener forfatteren med at "Samtidig gjør klasse, forstått som den posisjonen folk erfarer verden fra, noe helt grunnleggende med foreldreskapet."? Finn eksempler som kan bekrefte denne påstanden.
  2. Hva mener forfatteren med dette: "Min konklusjon er at foreldreskapets reproduserende effekt kan knyttes til ulike prosesser, som er virksomme samtidig."?
  3. Et annet sted i rapporten skriver forfatteren: "Reproduksjonen av «strukturen i styrkeforholdene mellom klassene» (Bourdieu & Passeron 2006: 31) skjer altså ikke gjennom åpenlys maktbruk, men gjennom subtile mekanismer som sørger for at også de som kommer dårlig ut lærer å ta for gitt hva slags ferdigheter som gis status, og at det er naturlig at de som mestrer dem belønnes  med gode karakterer, tilgang til høyere utdanning samt prestisjefylte og godt betalte jobber. Bourdieus begrep for prosesser av denne typen er symbolsk vold, dvs. prosesser som innebærer at de dominerte kommer til å forstå seg selv og sin situasjon med utgangspunkt i de dominerende klassers persepsjonskategorier." Forsøk med egne ord å gjengi budskapet i dette avsnittet.
  4. Drøft om det er mulig og eventuelt hva som kan gjøres for å redusere klasseforskjellene i Norge.
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider